επενδυτικες σχεσεις
29.06.2018

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Νίκης 15, στην Αθήνα. 
Επί συνόλου 11.250.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 11 μέτοχοι/κάτοχοι δικαιωμάτων ψήφου με 6.030.236 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 53,6021% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. 
Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με το Ν.3384/2010, έχουν ώς ακολούθως : 

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες (Εταιρικές και Ενοποιημένες) Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2017, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Ειδικότερα επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής: 
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.030.236.  
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 53,6021%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.030.236.  
Αριθμός ψήφων υπέρ : 6.030.236 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) 
Αριθμός ψήφων κατά: 0 
Αποχή: 0


Θέμα 2ο: Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 2017. Ειδικότερα επί του δεύτερου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής: 
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.030.236.  
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 53,6021%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.030.236.  
Αριθμός ψήφων υπέρ : 6.030.236 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) 
Αριθμός ψήφων κατά: 0 
Αποχή: 0

Θέμα 3ο: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και πάσης φύσεως αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την παρελθούσα χρήση 2017 και προεγκρίθηκαν οι καθαρές μετά από φόρους αμοιβές και πάσης φύσεως αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 2018 μέχρι ποσού 246.000,00€. Ειδικότερα επί του τρίτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής: 
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.030.236.  
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 53,6021%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.030.236.  
Αριθμός ψήφων υπέρ : 6.030.236 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) 
Αριθμός ψήφων κατά: 0 
Αποχή: 0 

Θέμα 4ο: Εκλέχθηκε Ελεγκτικό Γραφείο για τη χρήση 2018, η εταιρεία «AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ε.Π.Ε.», με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 175 και ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός της αμοιβής τους. Ειδικότερα επί του τέταρτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής: 
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.030.236.  
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 53,6021%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.030.236.  
Αριθμός ψήφων υπέρ : 6.030.236 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) 
Αριθμός ψήφων κατά: 0 
Αποχή: 0