επενδυτικες σχεσεις
07.09.2018

Ανακοίνωση για αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι μετά την ολοκλήρωση του ειδικού φορολογικού ελέγχου που διενεργήθηκε από τον νόμιμο ελεγκτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013, όπως ισχύει, με σκοπό τη διαπίστωση της φορολογικής συμμόρφωσης για τη διαχειριστική χρήση από 01/01/2017 μέχρι 31/12/2017 (φορολογικό έτος 2017) τόσο της Εταιρείας όσο και της θυγατρικής της ΙΦΙΚΛΗΣ Α.Ε, εκδόθηκαν αντίστοιχα Φορολογικά Πιστοποιητικά με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.