επενδυτικες σχεσεις
23.10.2019

Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σε συνέχεια του από 17.10.2019 παραληφθέντος εντύπου γνωστοποίησης TR-1, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΨΑΣ, Πρόεδρος του Δ.Σ. της εκδότριας, κατήλθε του ποσοστό του 25%  των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία. Ειδικότερα το ποσοστό του κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΙΨΑ διαμορφώθηκε στο 4,000% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, που αντιστοιχεί σε  450.000 μετοχές.

Πριν την μεταβολή το ποσοστό του κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΙΨΑ είχε διαμορφωθεί στο 25,276% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, που αντιστοιχούσε σε 2.843.500 μετοχές, και αφορούσε σε 450.000 άμεσα δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 4,000% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου) και 2.393.500 έμμεσα δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 21,276% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου).  
 
Η ανωτέρω μεταβολή (απώλεια έμμεσου ποσοστού) επήλθε στις 14.10.2019 ως εκ του γεγονότος ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κ. Σίψα στην εταιρεία ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε. κατήλθε από 55,50% σε ποσοστό 44,00%, με συνέπεια την απώλεια ελέγχου της εν λόγω εταιρείας. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των μετοχών της εταιρείας ΝΙΚΙΑΣ είναι 2.393.500 και το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της στην Εταιρεία είναι 21,276%.