επενδυτικες σχεσεις
04.11.2019

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 : Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η εταιρεία ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε. (συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τους κ.κ. Αθανάσιο Σίψα και Κων/νο Στούμπο – αντιστοίχως Πρόεδρο Δ.Σ. και Αντιπρόεδρο Δ.Σ./ Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΚΤΕΡ Α.Ε.) πραγματοποίησε στις 30 Οκτωβρίου 2019 αγορά 1.450 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ΕΚΤΕΡ Α.Ε., συνολικής αξίας Ευρώ 1.851,25.