επενδυτικες σχεσεις
Κατηγορίες

Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας

O Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας συγκεντρώνει και αποτυπώνει γραπτώς τις βασικές αρχές και τους κανόνες που η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. από τη σύστασή της έχει εφαρμόσει και στους οποίους οφείλει την επιτυχία της. Ο Κώδικας βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας, όπως αυτός έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Για τη φιλοσοφία της ΕΚΤΕΡ, η τήρηση του  Κώδικα αποτελεί αναγκαιότητα προκειμένου να διατηρηθεί η φήμη, το κύρος και η αξιοπιστία του ονόματός της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και να αποτραπεί τυχόν έκθεση της Εταιρείας σε συναφείς κινδύνους.