η εταιρεια

Πιστοποιήσεις

Η ΕΚΤΕΡ έχει αναπτύξει και διατηρεί Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας από τον Απρίλιο 1999 και διαθέτει σήμερα τις κάτωθι πιστοποιήσεις:

  • ISO  9001:2015 Διαχείριση Ποιότητας 
  • ISO 14001:2015 Διαχείριση Περιβάλλοντος 
  • ISO 22301:2012 Διαχείριση Επιχειρησιακής Συνέχειας 
  • ISO 27001:2013 Ασφάλεια Πληροφοριών 
  • ISO 37001:2016 Διαχείριση κατά της Δωροδοκίας 
  • ISO 39001:2021 Οδική μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού
  • ISO 45001:2018 Διαχείριση Yγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 
  • ISO 50001:2018 Διαχείριση Ενέργειας