τα εργα μας

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Περιοχή ΕΛΛΑΔΑ, ΧΑΛΚΙΔΑ
Πελάτης Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΙΜΕΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ανάδοχος ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
Συμμετοχή 100%
Περίοδος Κατασκευής 01/2013-Σε εξέλιξη
Κόστος Έργου 16,713,000.00

Περιγραφη

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση τμήματος των Οικοδομικών (Οπτοπλινθοδομές – Επιχρίσματα εσωτερικών χώρων, Ξηρή Δόμηση – Διαχωριστικοί τοίχοι, Εσωτερικά Κουφώματα – Θυρίδες κ.λπ., Ξύλινες κατασκευές πλην κουφωμάτων, Μεταλλικές κατασκευές πλην κουφωμάτων, Δάπεδα και τελειώματα δαπέδων, Ψευδοροφές) και Ηλεκτρομηχανολογικών (Κλιματισμός – θέρμανση – αερισμός – ατμός) εργασιών του Έργου, η προμήθεια και εγκατάσταση μέρους του ιατρικού εξοπλισμού του νοσοκομείου, η λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων επί δώδεκα (12) συνεχείς μήνες, η εποπτεία της τεχνικής λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων για το υπόλοιπο διάστημα των δώδεκα (12) μηνών της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου (διάρκειας 24 μηνών), καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού του χρήστη για το αντικείμενο της παρούσας Υπεργολαβίας, όπως προβλέπεται από τη «ΣΥΜΒΑΣΗ» και περιγράφεται αναλυτικά στο Τεχνικό Αντικείμενο της Υπεργολαβίας.