επενδυτικες σχεσεις
12.10.2017

Νέα Σύμβαση Έργου

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στις 11/10/2017, υπέγραψε σύμβαση εκτέλεσης έργου με την εταιρεία «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.».

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ – ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΚΑΕ) ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ‘ΚΑΗΚ’».

Το συνολικό τίμημα του αντικειμένου της σύμβασης αυτής, ορίστηκε στο ποσό των € 7.874.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..