επενδυτικες σχεσεις
01.07.2019

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Νίκης 15, στην Αθήνα.

 

Επί συνόλου 11.250.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 15 μέτοχοι/κάτοχοι δικαιωμάτων ψήφου με 6.284.624 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 55,863% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

 

 

Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4548/2018, έχουν ώς ακολούθως :

 

 

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες (Εταιρικές και Ενοποιημένες) Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2018, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Ειδικότερα επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.284.624
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 55,863%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.284.624
Αριθμός ψήφων υπέρ : 6.284.624 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αποχή: 0

 

 

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρείας και η καταβολή μερίσματος χρήσης 2018 ποσού τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,04) ανά μετοχή και, μετά την παρακράτηση φόρου, ποσοστού 10%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε τριάντα έξι λεπτά του ευρώ (€0,036).
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, αρχείου δικαιούχων μετόχων εγγεγραμμένων στο Σ.Α.Τ. (record date) και έναρξη πληρωμής μερίσματος χρήσης 2018 ως ακολούθως : Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019, ημερομηνία αρχείου δικαιούχων (record date) Τρίτη 23 Ιουλίου 2019 και ημερομηνία έναρξης πληρωμής Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019. Η
καταβολή του μερίσματος χρήσης 2018 θα πραγματοποιηθεί μέσω της Πληρώτριας Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.. Με επόμενη ανακοίνωση η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις λεπτομέρειες καταβολής του μερίσματος χρήσης 2018.
Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης και θα εκδοθεί χωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία διανομής του μερίσματος.
Ειδικότερα επί του δεύτερου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.284.624
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 55,863%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.284.624
Αριθμός ψήφων υπέρ : 6.284.624 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αποχή: 0

 

 

Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 καθώς και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για τη χρήση 2018. Ειδικότερα επί του τρίτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.284.624
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 55,863%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.284.624
Αριθμός ψήφων υπέρ : 6.284.624 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αποχή: 0

 

 

Θέμα 4ο: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και πάσης φύσεως αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την παρελθούσα χρήση 2018 και προεγκρίθηκαν οι καθαρές μετά από φόρους αμοιβές και πάσης φύσεως αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 2019 μέχρι ποσού 246.000,00€. Ειδικότερα επί του τέταρτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.284.624
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 55,863%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.284.624
Αριθμός ψήφων υπέρ : 6.284.624 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αποχή: 0

 

 

Θέμα 5ο: Εκλέχθηκε Ελεγκτικό Γραφείο για τη χρήση 2019, η εταιρεία «AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ε.Π.Ε.», με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 175 και ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός της αμοιβής τους. Ειδικότερα επί του πέμπτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.284.624
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 55,863%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.284.624
Αριθμός ψήφων υπέρ : 6.284.624 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αποχή: 0

 

 

Θέμα 6ο: Εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν.4548/2018 και ισχύει. Ειδικότερα επί του έκτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.284.624
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 55,863%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.284.624
Αριθμός ψήφων υπέρ 6.284.624 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αποχή: 0

 

 

Θέμα 7ο: Εγκρίθηκε η τροποποιήση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού της Εταιρείας και η εναρμόνισή του στις διατάξεις του ν.4548/2018 όπως ισχύει καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού. Ειδικότερα επί του έβδομου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.284.624
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 55,863%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.284.624
Αριθμός ψήφων υπέρ : 6.284.624 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αποχή: 0