επενδυτικες σχεσεις
29.01.2018

Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σε συνέχεια του από 29.01.2018 παραληφθέντος εντύπου γνωστοποίησης TR-1, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η εταιρεία CAPDARE OVERSEAS LIMITED κατήλθε του ορίου του 5%  των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία. Ειδικότερα το άμεσο ποσοστό της εταιρείας CAPDARE OVERSEAS LIMITED διαμορφώθηκε στο 4,995% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, που αντιστοιχεί σε  561.975 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Πριν την κρίσιμη συναλλαγή, η εταιρεία CAPDARE OVERSEAS LIMITED κατείχε άμεσα 572.205 δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 5,086% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου).

Η ανωτέρω μεταβολή (διάθεση άμεσου ποσοστού) επήλθε στις 25.01.2018.