επενδυτικες σχεσεις
15.04.2019

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η εταιρεία ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε. (συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τους κ.κ. Αθανάσιο Σίψα και Κων/νο Στούμπο – αντιστοίχως Πρόεδρο Δ.Σ. και Αντιπρόεδρο Δ.Σ./ Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΚΤΕΡ Α.Ε.) προέβη στις παρακάτω  χρηματιστηριακές συναλλαγές :

  • Πώληση 8.580 κοινών ονομαστικών μετοχών, στις 09 Απριλίου 2019, συνολικής αξίας Ευρώ 11.105,26.
  • Πώληση 44.115 κοινών ονομαστικών μετοχών, στις 10 Απριλίου 2019, συνολικής αξίας Ευρώ 60.007,39.